Nasze Usługi

Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy audyty podatkowe.
Dotyczą one zależnie od potrzeb całych przedsiębiorstw bądź wyłącznie konkretnych składników majątku (np. stan prawny i podatkowy nieruchomości). Prowadzone przez nas analizy poprzedzają transakcje związane z danym przedsiębiorstwem lub składnikiem majątku (sprzedaż, aport).
W ramach przeprowadzanych audytów określamy stan prawny związany z przedmiotem badania oraz identyfikujemy zagrożenia podatkowe. W przygotowanych raportach wskazujemy także możliwe rozwiązania.
Dokonane przez nas audyty pozwalają na świadomą ocenę zagrożeń oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Tomasz Siennicki
  Tomasz Siennicki
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Piotr Wawrzynowski
  Piotr Wawrzynowski

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w kontrolach prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Pomagamy na najwcześniejszych etapach kontroli, już od jej rozpoczęcia, gdzie kluczowe jest właściwe i kompletne zebranie materiału dowodowego. Przekonujemy i wyjaśniamy kontrolującym racje podatnika. O ile to konieczne, np. w sprawach o zwrot podatku VAT, staramy się mobilizować kontrolujących do szybszego zakończenia postępowania.
Działamy również na dalszych etapach kontroli. Przygotowujemy odwołania, skargi i skargi kasacyjne, a także odpowiedzi na skargi, reprezentując klientów przed sądami administracyjnymi. Mamy także praktykę w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Grzegorz Kujawski
  Grzegorz Kujawski
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Piotr Wawrzynowski
  Piotr Wawrzynowski

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Przeprowadzaliśmy szereg restrukturyzacji polegających na:
 • przekształceniach spółek (spółek kapitałowych w spółki osobowe, w tym SKA oraz spółek osobowych w spółki osobowe, w tym SKA)
 • aportach przedsiębiorstw (do spółek osobowych, w tym SKA oraz spółek kapitałowych) jak i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 • likwidacja spółek osobowych.

Prowadzona przez nas obsługa procesów restrukturyzacyjnych obejmowała pełen zakres usług, w tym:
 • przygotowanie oraz opis koncepcji restrukturyzacji,
 • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych dla nowych spółek (umowy, statuty, plany przekształceń),
 • rejestracji nowych podmiotów w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • zapewnienie ochrony podatkowej procesu poprzez odpowiednie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • wniesienie aktywów do nowych podmiotów oraz rejestrację tego faktu w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • zmiany osobowe w spółkach,
 • zmiany kapitałowe w spółkach (podwyższenia oraz obniżenia kapitału, emisje udziałów i akcji),
 • wprowadzanie uprzywilejowania poszczególnych udziałowców,
 • zabezpieczanie interesów udziałowców w spółkach,
 • wypłata dywidendy w naturze oraz wynagrodzeń w naturze za umorzone udziały/akcje.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obsługi procesu aportów przedsiębiorstw. Przeprowadzaliśmy transakcje obejmujące zarówno przedsiębiorstwa spółek jak i osób fizycznych.
Zapewniamy również pełną obsługę potransakcyjną. Nasza pomoc obejmuje doradztwo w zakresie bieżących problemów związanych z dokonanym aportem przedsiębiorstwa bądź inną przeprowadzoną restrukturyzacją.
Wykonujemy także pojedyncze usługi związane z obsługą korporacyjną naszych klientów, w tym:
 • zakładanie nowych spółek,
 • rejestracja nowych spółek lub zmian danych tych podmiotów.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Arkadiusz Gerwel
  Arkadiusz Gerwel
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Konrad Turzyński
  Konrad Turzyński
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Przemysław Urbaniak
  Przemysław Urbaniak
 • Dominika Hasior
  Dominika Hasior
 • Mateusz Konieczny
  Mateusz Konieczny

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowych. Zapewniamy optymalizację podatkową poszczególnych transakcji jak i całych przedsiębiorstw. Umożliwiamy naszym klientom optymalne pod kątem podatkowym przeprowadzenie transakcji sprzedaży poszczególnych aktywów lub ich transferu do innych podmiotów, także zagranicznych. Przygotowywane przez nas działania obejmują także restrukturyzacje z wykorzystaniem spółki komandytowo-akcyjnej. Tworzone przez nas struktury, wykorzystują podmioty zarówno krajowe jak i zagraniczne, w celu minimalizacji obciążeń podatkowych naszych klientów. Całościowe spojrzenie na prowadzone przez naszych klientów przedsiębiorstwa pozwala nam na ułożenie ich struktury zapewniającej niskie obciążenia podatkowe oraz optymalizującej zakres odpowiedzialności wobec wierzycieli.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Marek Kolibski
  Marek Kolibski
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Grzegorz Kujawski
  Grzegorz Kujawski
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Jakub Rolczyński
  Jakub Rolczyński

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe doradztwo w zakresie podatków dochodowych. Oferujemy usługi zarówno w zakresie bieżącego doradztwa związanego z prowadzoną działalnością jak również przygotowujemy struktury optymalizujące wysokość zobowiązań w podatkach dochodowych. Prowadzimy dla naszych klientów postępowania prowadzące do odzyskiwania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego. Reprezentujemy naszych klientów w ramach bieżących kontroli podatkowych oraz postępowań dotyczących podatku od tzw. dochodów nieujawnionych.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Grzegorz Kujawski
  Grzegorz Kujawski
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Marek Kolibski
  Marek Kolibski
 • Arkadiusz Gerwel
  Arkadiusz Gerwel
 • Konrad Turzyński
  Konrad Turzyński
 • Dominika Hasior
  Dominika Hasior
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Jakub Rolczyński
  Jakub Rolczyński

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych. Prowadzimy postępowania dotyczące zobowiązań podatkowych jak i odpowiedzialności osób trzecich za te zobowiązania. Nasze doświadczenie obejmuje także szereg postępowań dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł. Podejmowane przez nas działania obejmują:
 • uzyskiwanie zwrotów podatku,
 • odzyskiwania nadpłat podatku,
 • obsługę w trakcie kontroli, konsultacjach w trakcie kontroli, zarządzania ryzkiem kontroli
 • udział w przesłuchaniach stron i świadków,
 • weryfikację i wypowiedzenie się co do materiału kontrolnego,
 • przygotowanie wyjaśnień dla organów, prowadzenie mediacji,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli,
 • ocenę zasadności dokonania korekt,
 • przygotowanie odwołań i zażaleń
 • przygotowanie skarg do WSA,
 • skargi kasacyjne do NSA,
 • przygotowanie wniosków o wszczęcie procedur nadzwyczajnych (wznowienie, stwierdzenie nieważności),
 • weryfikacja dokumentów przygotowywanych przez strony postępowania podatkowego sądowego,
 • ocena zasadności i ekonomiki sporu.

Prowadziliśmy dla naszych klientów kilkaset postępowań, z których wiele zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Tomasz Siennicki
  Tomasz Siennicki
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Andrzej Nikończyk
  Andrzej Nikończyk
 • Arkadiusz Gerwel
  Arkadiusz Gerwel
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Mateusz Konieczny
  Mateusz Konieczny
 • Konrad Piłat
  Konrad Piłat
 • Piotr Wawrzynowski
  Piotr Wawrzynowski

Współpracując z najbardziej znanymi na rynku podmiotami przygotowujemy szkolenia dotyczące

 • bieżących zagadnień podatkowych,
 • planowanych nowelizacji ustaw podatkowych,
 • aktualnego orzecznictwa,
 • szkolenia branżowe dotyczące zagadnień szczególnie interesujących daną branżę gospodarki.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Grzegorz Kujawski
  Grzegorz Kujawski
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Doradztwo w tym zakresie obejmuje wszystkie etapy prowadzenia transakcji wewnątrzgrupowych – od fazy projektowania polityki cenowej grupy i planowania struktury grupy, poprzez formułowanie umów, tworzenie dokumentacji podatkowych, aż po prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi w przypadku sporu z fiskusem.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Łukasz Krzyszczuk
  Łukasz Krzyszczuk

Dla naszych klientów przygotowujemy opinie i memoranda na zadany temat.

Pozwalają one naszym klientom na świadomą ocenę ryzyka podatkowego oraz możliwych sposobów jego ograniczenia lub też pozwalają dokonać wyboru możliwych wariantów optymalizacyjnych.

 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Tomasz Siennicki
  Tomasz Siennicki
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Andrzej Nikończyk
  Andrzej Nikończyk
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Dominika Hasior
  Dominika Hasior
 • Piotr Wawrzynowski
  Piotr Wawrzynowski
 • Mateusz Konieczny
  Mateusz Konieczny
 • Jakub Rolczyński
  Jakub Rolczyński
 • Łukasz Krzyszczuk
  Łukasz Krzyszczuk

Doradzamy naszym klientom w zakresie podatku od towarów i usług. Zapewniamy zarówno bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w działalności naszych klientów jak i pełną obsługę transakcji restrukturyzacyjnych. Zapewniamy kompleksową ocenę procesu restrukturyzacji, w tym także sprzedaży nieruchomości (ocena opodatkowania, zwolnienia z VAT transakcji na nieruchomościach) oraz innych aktywów. Dokonujemy oceny przyjętych w przedsiębiorstwie zasad rozliczania podatku VAT, w celu optymalizacji zasad rozliczeń.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Andrzej Nikończyk
  Andrzej Nikończyk
 • Tomasz Siennicki
  Tomasz Siennicki
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski
 • Konrad Piłat
  Konrad Piłat
 • Piotr Wawrzynowski
  Piotr Wawrzynowski

W każdej z prowadzonych przez nas spraw dążymy do minimalizacji ryzyka podatkowego naszych klientów. Zapewniamy naszym klientom w możliwie szerokim zakresie ochronę poprzez uzyskiwanie korzystnych interpretacji indywidualnych. W razie sporu z Ministrem Finansów odnośnie wykładni przepisów w interpretacji, skutecznie reprezentujemy naszych klientów przed sądem uzyskując korzystne rozstrzygnięcia. Uzyskaliśmy dla naszych klientów setki pozytywnych interpretacji, zapewniając im ochronę przed negatywnymi konsekwencjami działań organów podatkowych. Dążymy do zapewnienia naszym klientom rzetelnych informacji o ryzyku podatkowym danych działań, sytuacji bądź planowanych restrukturyzacji.
 • Nasi specjaliści z tego zakresu:
 • Andrzej Nikończyk
  Andrzej Nikończyk
 • Michał Dec
  Michał Dec
 • Tomasz Siennicki
  Tomasz Siennicki
 • Grzegorz Kujawski
  Grzegorz Kujawski
 • Michał Kowalski
  Michał Kowalski